Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Урам зоригийн үгс 22 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 22

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЭМЭГТЭЙ БАЙГААДАА БАЯРЛАХУЙ

00

“Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг Би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшгийн бус, сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм” (Иеремиа 29:11)