Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Урам зоригийн үгс - Доктор Надиа Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Доктор Надиа

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ДОКТОР НАДИА

00

“Би сайнмэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг, … аврах Бурханы хүч мөн… Ертөнц бүтээгдсэнээс хойш Түүний үл үзэгдэх чанарууд, … бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож, илэрхий харагдаж байгаа …” (Ром 1:16, 20)