Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Урам зоригийн үгс 85 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 85

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЧИ ХЭР ЗЭРЭГ ҮНЭТЭЙ ВЭ?

00

“Бидний төлөө Тэр [Есүс] Өөрийн амиа өгсөн …” гэж хэлжээ. (1 Иохан 3:16)