Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 137 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 137

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНЫГ ХҮЛЭЭХҮЙ

00

“Та мунхаг хэрэг үйлдэв… ЭЗЭН Өөртөө зүрх сэтгэлийнхээ дагуух хүнийг хайн олж, тэр хүнийг Өөрийн ард түмний удирдагчаар томилсон. Учир нь танд ЭЗЭНий тушаасныг та сахин биелүүлсэнгүй” гэж хэлжээ. (1 Самуел 13:13-14)