Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Урам зоригийн үгс 55 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 55

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНЫ ОРОЛЦОО БАЙХЫН ЦАГТ 2

00

“Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь Намайг хайрлаж, миний төлөө Өөрийгөө өргөсөн Бурханы Хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм” (Галат 2:20)