Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Урам зоригийн 119 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн 119

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС –БУРХАНЫ НИГҮҮЛСЛИЙГ БЭЛЭГ МЭТ БООЖ ӨГСӨН НЬ

00

“Надад алт, мөнгө байхгүй. Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье… Назарын Есүс Христийн нэрээр [босоод] явагтун” (Үйлс 3:6)