Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 25 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 25

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС- БУРХАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ДОТООД ЗАСАЛ

00

“Мэргэн ухаанаар гэр орон сүндэрлэж, бодрол ухаанаар тэр чухамдаа тогтдог. Мэдлэг нь өрөөнүүдийг чинь тааламжит үнэт баялгаар дүүргэнэ.” (Сургаалт үгс 24:3-4)