Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 34 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 34

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНЫ АМАР ТАЙВАН ЗАХИРАГ – ТАЛАРХАГТҮН

00

“Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтун” гэж бичжээ. (Колоссай 3:15)