Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Урам зоригийн үгс 125 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 125

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНТАЙ СҮЛЖЭЭ НЭГ БАЙХ

00

“Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нигүүлслийг олж, өршөөлийг хүлээн авахын тулд нигүүлслийн хаан ширээнд зоримгоор очицгооё” (Еврей 4:16)