Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 79 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 79

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦДОГ

00

“Ертөнцийн гэрэл бол Би байгаа юм. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно.” Иохан 8:12