Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 62 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 62

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН АЛДАЖ ЭНДҮҮРДЭГГҮЙ

10

“Бурханыг хайрладаг, Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл  эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ.” (Ром 8:28)