Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 53 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 53

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БИ ЧАМАЙГАА ҮНЭХЭЭР ХАЙРЛАН АМЬДАРНА

10

“Есүс арван хоёрыг томилон элч хэмээсэн нь тэднийг Өөртэйгөө хамт байлгаж…” (Марк 3:14)