Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 253 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 253

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗОРИУЛАЛТ- ЗҮГЭЭР Л БҮРТГҮҮЛ, ХАРИН БУРХАН ХООСОН ЗАЙНУУДЫГ НӨХНӨ

10

“ЭЗЭН гурав дахь удаа Самуелыг дахин дуудахад Самуел босож, Ели уруу очин ‘Та намайг дуудсан учир би энд байна’ гэв. Тэгэхэд Ели балчир хөвгүүнийг ЭЗЭН дуудаж байжээ гэдгийг ажиж мэдэв. Тиймээс Ели Самуелд ‘Яв, хэвтэж амар. Хэрэв Тэр чамайг дуудвал чи “ЭЗЭН минь, айлдаж хайрла. Боол тань сонсож байна” гэж хариул’ гэв. Ингээд Самуел явж, байрандаа хэвтэв.” 1 Самуел 3:8-9