Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 429 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 429

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗОХИСТОЙ АМЬДРАЛЫН ОРЦ НАЙРЛАГА

10

“Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн, Түүгээр дамжуулан Эцэг Бурханд талархал өргөж бүгдийг Эзэн Есүсийн нэрээр хийгтүн.” Колоссай 3:17