Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
33 plays
Мэргэн зөвлөмж 398 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 398

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАВХАЙРЛЫН ӨНДӨР ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨС

00

“Гэтэл эмэгтэй хүнтэй завхайрагч хүн ухвар мөчид агаад энэ үйлдлээрээ тэр өөрийгөө хөнөөдөг.” Сургаалт үгс 6:32