Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Мэргэн зөвлөмж 336 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 336

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАЛБИРАЛ УУЧЛАЛ

00

“Та нар залбиран зогсохдоо хэрэв хэн нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл тэнгэр дэх Эцэг чинь мөн та нарын алдааг уучилна.” Марк 11:25