Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Мэргэн зөвлөмж 496 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 496

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАГАЛМАЙН ЧӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧ

00

“Харин бидний Эзэн Есүс Христийн загалмайгаас өөр юугаар ч би үл сайрхана. Түүгээр ертөнц надад, би ертөнцөд цовдлогдсон юм.” Галат 6:14

НЭВТРҮҮЛГҮҮД