Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 234 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 234

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАГАЛМАЙ, ВОНХОФЕР, ДАГАЛДАГЧ БЭЛТГЭХҮЙ – ЗАГАЛМАЙ ЭХЛЭЛ ҮҮ ТӨГСГӨЛ ҮҮ?

00

Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж ‘Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага.’ …” Лук 9:23