Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 274 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 274

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЁС СУРТАХУУН

00

“ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. ‘Замууд дээр зогсож, хар. Сайн замтай эртний жимийг асууж, түүгээр алх. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.’ Харин тэд ‘Бид алхахгүй’ гэсэн.” Иеремиа 6:16