Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 92 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 92

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЁРЫН МУУ ЗҮЙЛ БОЛОН НИГҮҮЛСЭЛ

00

“Би юутай хөөрхийлөлтэй хүн бэ! Хэн намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний Эзэн Есүс Христээр талархал нь Бурханд байх болтугай.” Ром 7:24-25