Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 470 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 470

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЕСҮСИЙН ОРШИХУЙД НАДАД ҮНЭНИЙГ ХЭЛ

00

“Гэм зэмгүй явж, зөв шударгыг үйлдэж, зүрхэндээ үнэнийг өгүүлдэг хүн… хэзээ ч ганхахгүй.” Дуулал 15:2,6

НЭВТРҮҮЛГҮҮД