Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 270 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 270

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЯТГАЛГА

00

“Та нар юу ч хийсэн, хүмүүсийн төлөө бус, Эзэний төлөө чин зүрхнээсээ хийгтүн. Учир нь та нар Эзэнээс өв залгамжлалын шагналыг хүлээн авахаа мэддэг. Та нар Эзэн Христэд үйлчилж байгаа юм.” Колосай 3:23-24