Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 259 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 259

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЯСТ МЭЛХИЙНҮҮД БОЛОН УУЧЛАЛ ӨРШӨӨЛ

00

“Есүс ‘Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна’ гэв. Тэд шавга хаяцгаан, Түүний хувцсыг хуваан авчээ.” Лук 23:34