Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 476 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 476

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЯАГААД ЕСҮС ХҮМҮҮНИЙГ ДУУДСАН ТУХАЙ

01

“Есүс тэдэнд ‘Намайг дага, Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно’ гэв.” Матай 4:19

НЭВТРҮҮЛГҮҮД