Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 404 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 404

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ВИЛЛИАМ БОРДЕН

00

“Тимотыг та нар уруу удахгүй илгээнэ гэж би Эзэн Есүст найдаж байна. Тэгвэл байдлыг чинь мэдээд, би бас урамтай байх болно. Та нарын төлөө үнэхээр санаа тавих адилхан санаатай хэн ч надад алга. Тэд бүгд Христ Есүсийнхийг бус, өөрсдийнхийг эрдэг.” Филиппой 2:19-21