Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 163 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 163

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨӨРИЙГӨӨ ӨНДӨР ҮНЭЛЭХҮЙН БОДИТ НҮҮР ЦАРАЙ

10

“Надад соёрхогдсон нигүүлслээр би та нарын хүн нэг бүрд чинь хэлье. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо илүүгээр бүү бод. Харин Бурханы хүн бүрд ногдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод.” Ром 12:3