Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 298 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 298

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮҮНИЙГ НОМЛОГТУН!

10

“Үгийг тунхагла. Цагаа олсон ч, олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр, сургаалаар сэнхрүүл зэмлэ, урамшуул. Цаг нь ирэхэд хүмүүс эрүүл сургаалыг тэвчихгүй болж…” 2 Тимот 4:2-3