Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 335 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 335

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – УУЧЛАЛ ӨРШӨӨЛ

00

“Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд.” Ефес 4:32