Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 150 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 150

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨДӨР

00

“Өнөөдөр, эсвэл маргааш бид тийм тийм хотод очиж явж, тэндээ нэг жил байж, худалдаа хийж ашиг олно’ гэж яригч та нар одоо наашаа ирэгтүн… Та нар харин оронд нь ‘Эзэн хүсвэл, бид амьд байж, үүнийг болон түүнийг хийнэ’ гэж ярь.” Иаков 4:13,15