Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 229 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 229

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨ ЦАГТ ӨСВӨР ҮЕИЙХЭНД ЧУХАЛ ГЭХ ЗҮЙЛС 2

00

“Енох Бурхантай хамт явж байсан ба түүнийг Бурхан авч явсан учир тэрээр дэлхийд байсангүй.” Эхлэл 5:24