Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 373 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 373

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮНЭНЧ ШУДАРГА БАЙДАЛ

00

 “Харин үнэнийг үйлдэгч, үйлс нь Бурханы дотор үйлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд гэрэлд гарч ирдэг…” Иохан 3:21