Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 200 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 200

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮНЭН ӨЧИГ ХУДАЛ МЭТ САНАГДАХ ҮЕД

00

“Тиймд худал хуурмагийг хойш тавьж, хүн бүр хөршдөө үнэнийг ярь. Учир нь бид бие биендээ эрхтнүүд юм.” Ефес 4:25