Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Мэргэн зөвлөмж 86 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 86

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮНЭН ГЭМШИЛ, ХУДАЛ ГЭМШИЛ

00

“Би та нарыг захидлаараа гашуудуулсан … Гэвч тэрхүү захидлаар та нарыг би түр зуурхан л гашуудуулсан … Харин одоо би та нарыг гашуудуулсандаа бус, гашуудал чинь гэмшилд хүргэж, та нар Бурханы дагуу гашуудсанд чинь баярлаж байна. Ингэснээр та нар биднээс болж ямар нэг байдлаар зовоогүй билээ.” 2 Коринт 7:8-9.