Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
2 plays
Мэргэн зөвлөмж 417 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 417

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮХЛИЙН ТУХАЙ САЙН ҮЗЭЛ

00

“Учир нь Тэр ‘Тааламжтай цагт Би чамайг сонссон. Авралын өдөр Би чамд тусалсан” гэж айлддаг. Харагтун, одоо тааламжтай цаг. Харагтун, одоо авралын өдөр.” Лук 12:20