Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Мэргэн зөвлөмж 350 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 350

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЦОРЫН ГАНЦ БУРХАН ХҮН БОЛСОН

00

“Үг нь махбод болж, бидний дунд оршин, бид Түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь Эцэгээс цор ганц Төрөгчийн алдар бөгөөд нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн юм.” Иохан 1:14