Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 137 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 137

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТОХИОЛДООГҮЙ ЮМНЫ ТӨЛӨӨ БАЯРЛАЛАА

00

“Бүх зүйлд талархалаа өргө. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн.” 1 Тесалоник 5:18