Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 122 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 122

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭВЧЭЭР

00

“Харин та нарын хэн нэг нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно.” Иаков 1:5