Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 457 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 457

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭР АВАРГА БИЕТЭНТЭЙ ТУЛГАРАХ ЗОРИГТОЙ БАЙЖЭЭ

00

“Эртний өдрүүдийг санацгаа, үе үеийн он жилүүдийг шүүн тунгаацгаа! Эцгээсээ асуу, тэр чамд тайлбарлаж өгнө. Ахмадаасаа асуу, тэд чамд хэлж өгнө.” Дэд хууль 32:7