Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 383 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 383

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭНГЭР ДИВААЖИНГИЙН ТАЛААРХ АСУУЛТУУД 2

00

“Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдоно. Харин тус бүр өөрийн дараалалтай байна. Христ бол анхны үр жимс, дараа нь Түүнийг ирэхэд Христийнхэн амилуулагдана.” 1 Коринт 15:22, 23