Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 213 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 213

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭНГЭР ДИВААЖИН

00

“… Бидэнд гараар баригдаагүй, тэнгэрт мөнх байх, Бурханы барилга буй…” 2 Коринт 5:1