Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 507 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 507

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНЫ ЗОВЛОН ӨВДӨЛТ ДОТОРХ БУРХАН

00

“Над дээр Эзэний Сүнс байна. Учир нь ядууст сайнмэдээг хүргэхийн тулд Намайг Эзэн тосолсон юм. Тэр Намайг илгээсэн нь олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгсдыг чөлөөлөхийн тулд …” Лук 4:18

НЭВТРҮҮЛГҮҮД