Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 191 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 191

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНД ТОХИРСОН ХЭМЖЭЭТЭЙ АСУУДЛУУД

00

“Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог л зүйл. Бурхан итгэмжтэй, Тэр та нарыг хэр чинь хэтэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй, харин дааж гарахын тань тулд сорилттой хамт мөн гарцыг ч буй болгоно.” 1Коринт 10:13