Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 265 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 265

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА НАСАНД ХҮРСЭН ХҮҮХЭДДЭЭ ЯАЖ ТУСЛАХ ВЭ?

10

“Тиймээс чи мэдэж ав. Бурхан ЭЗЭН чинь Бурхан бөгөөд Тэрээр итгэмжит Бурхан юм. Өөрийг нь хайрлаж, тушаалыг нь дагагчдад Тэр мянган үеийг нь хүртэл гэрээгээ сахиж, хайр энэрэлээ үзүүлдэг.” Дэд хууль 7:9