Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 442 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 442

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА МАШ МУУХАЙ БҮДЭРЧ УНАВАЛ ЯАХ ВЭ?

10

“Та нарыг бүдрэхээс хамгаалж, Өөрийнхөө алдрын оршихуйд үлэмжийн баяр хөөртэйгөөр, өө сэвгүйгээр зогсоож чадах Түүнд, бидний Аврагч болох цорын ганц Бурханд, бидний Эзэн Есүс Христээр алдар суу, сүр жавхлан, сүр хүч, эрх мэдэл нь бүх цагаас өмнө, эдүгээ болоод мөнхөд байх болтугай. Амен.” Иуда 24-25