Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 468 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 468

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА ХРИСТИТГЭГЧ МӨН ГЭДГИЙГ ХАРУУЛАХ БАТТАЙ ТЭМДГҮҮД

00

“Тиймээс хэн нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун, хуучин нь өнгөрч, шинэ болсон байна!” 2 Коринт 5:17