Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 406 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 406

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СҮНСЛЭГ ЕРТӨНЦ

00

“Эцэст нь, Эзэн ба Түүний чадлын аугаа хүч дор хүчтэй байгтун. Та нар диаволын заль мэхний эсрэг зогсож чадахын тулд Бурханы өвч зэвсгийг агс.” Ефес 6:10-11