Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 258 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 258

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СУЛ ДОРОЙ БАЙДАЛ ЗОВЛОН ДОТОР БАЯРЛАХ

00

“Иймд Христийн төлөө мөхөсдөл, доромжлол, гачигдал, хавчлага, шахалтдаа би баяртай байна. Учир нь би хэзээ мөхөсдөнө, тэр үедээ хүчтэй байдаг.” 2 Коринт 12:10