Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
0 play
Мэргэн зөвлөмж 114 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 114

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШИНЭ ЖИЛИЙН ЗАЛБИРАЛ

00

“… Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав.” Матай 28:20