Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 299 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 299

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШИНЭ ДУУ ДУУЛАГТУН

00

“ЭЗЭНд шинэ дууг дуулцгаа. Бүх газар дэлхий ЭЗЭНд дуулагтун! ЭЗЭНд дуулж, Түүний нэрийг магтагтун! Түүний авралыг өдрөөс өдөрт тунхаглагтун!” Дуулал 96:1-2