Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 107 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 107

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШАРХ СОРВИТОЙ ХҮМҮҮС ҮЗЭСГЭЛЭНТЭЙ

00

“Биднийг нүгэлд үхүүлж, зөвт байдалд амьдруулахын тулд Тэр Өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үүрсэн. Учир нь та нар Түүний шархаар эдгээгдсэн билээ.” 1 Петр 2:24